OZNÁMENIE A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

vypracované v súlade s čl. 13 a 14

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 2.04.2016 00 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“Nariadenie” alebo “GDPR”)

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zákazníkom ako dotknutým osobám, o ktorých Cestovná kancelária PORTOUR-CK s.r.o., sídlo: Breznička 177, 985 05 Breznička, IČO: 47 583 835, zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26263/s, spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia, najmä

 • a) kto spravuje osobné údaje zákazníkov;
 • b) údaje o poverenej osobe pre ochranu osobných údajov a kontakt na zodpovednú osobu, ktorá spracúva osobné údaje;
 • c) dôvod spracovania osobných údajov zákazníkov, ktoré spracúva Cestovná kancelária PORTOUR-CK s.r.o.;
 • d) zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť zákazníkove osobné údaje poskytnuté;
 • e) doba spracovania osobných údajov;
 • f) informácie o rozsahu údajov, ktoré o zákazníkovi spracúva Cestovná kancelária PORTOUR-CK s.r.o.;
 • g) informácie o právach zákazníkov (prístup k osobným údajom, právo na opravu, na podanie žiadosti, právo na odpoveď) a spôsobe, akým ich môžete uplatniť;
 • h) informácia o spôsobe odvolania súhlasu so spracovaním zákazníkových osobných údajov;

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

a) Správca osobných údajov zákazníkov

Správcom osobných údajov zákazníkov je:

Obchodné meno: Cestovná kancelária PORTOUR-CK s.r.o.,
Sídlo: Breznička 177, 985 02 Breznička, SR
IČO: 47 583 835
Štatutárny orgán: Marta Porubiaková, konateľ (ďalej v tomto dokumente označená ako “PORTOUR-CK s.r.o.”)

b) Údaje o poverenej osobe pre ochranu osobných údajov a kontakt na zodpovednú osobu

Údaje o poverenej osobe sú zapísané v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26263/s. PORTOUR-CK s.r.o. môžete ako správcu kontaktovať:

Adresa: Breznička 177, 985 02 Breznička, SR
Telefón: +421 905 20 70 34
E-mail: portourportour@gmail.com

Kontaktné centrum je Vám k dispozícii denne v pracovné dni od 09.00 do 18.00 hod.

PORTOUR-CK s.r.o. nemá povinnosť menovať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, preto zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v súčasnej dobe nemá.

Svoje žiadosti adresované PORTOUR-CK s.r.o., ako prevádzkovateľovi súvisiace s uplatnením práv zákazníkov v zmysle Nariadenia môžete podať aj písomne v sídle PORTOUR-CK s.r.o.

c) Dôvod spracovania osobných údajov zákazníkov, ktoré spracúva PORTOUR-CK s.r.o.

PORTOUR-CK s.r.o. ako cestovná kancelária vstupuje so svojimi zákazníkmi do zmluvného vzťahu, ktorý je navyše regulovaný právnymi predpismi vyžadujúcimi získavanie a spracúvanie osobných údajov. Sú však situácie, v ktorých je spracúvanie osobných údajov oprávneným záujmom spoločnosti PORTOUR-CK s.r.o., alebo pri ktorých od zákazníka žiada súhlas na ich spracúvanie.

PORTOUR-CK s.r.o. spracováva osobné údaje zákazníkov preto, aby mohla plniť svoje povinnosti z uzavretej zmluvy o zájazde alebo aby na základe žiadosti zákazníka boli vykonané opatrenia pred uzatvorením zmluvy ako aj z dôvodu, že mu to ukladá zákon alebo iný právny predpis.

PORTOUR-CK s.r.o. ako cestovná kancelária uzatvára so svojimi zákazníkmi podľa zákona č. 40/1964 Zb. zmluvy o obstaraní zájazdu. Tieto zmluvy sú písomné a vyžadujú identifikáciu zmluvných strán a ďalšie náležitosti, ktoré sú osobnými údajmi.

Ak je to nevyhnutné na plnenie doplnkových služieb poskytovaných tretími stranami (napr. poistenie, zabezpečenie dopravy, ubytovania), môžu byť údaje o zákazníkovi z tohto dôvodu poskytované aj tretej strane. V prípadoch, ak sa údaje spracúvajú na účely plnenia právnych povinností PORTOUR-CK s.r.o. ako cestovnej kancelárie, sa súhlas dotknutých osôb nevyžaduje. Dotknutou osobou v tomto prípade môže byť nielen zákazník, ale aj jeho rodinní príslušníci.

PORTOUR-CK s.r.o. je v takých prípadoch oprávnená získavať a ďalej spracúvať zákazníkov osobné údaje v rozsahu a na účely, ktoré stanovujú osobitné predpisy. V mnohých prípadoch právny predpis určuje aj minimálnu dobu, po ktorú je PORTOUR-CK s.r.o. ako cestovná kancelária povinná údaje spracúvať.

Po naplnení zákonom stanoveného, alebo PORTOUR-CK s.r.o. určeného účelu spracúvania, môže byť PORTOUR-CK s.r.o. ako cestovná kancelária povinná údaje ďalej spracúvať spôsobom stanoveným v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

V prípadoch, ak je právnym základom zákazníkov súhlas, PORTOUR-CK s.r.o. nebude podmieňovať existenciu zmluvného vzťahu alebo inak obmedzovať zákazníkove práva jeho udelením. Súhlas preto musí byť slobodne daný a odvolateľný. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

d) Zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť zákazníkove osobné údaje poskytnuté

PORTOUR-CK s.r.o. spracúva osobné údaje zákazníkov najmä prostredníctvom svojich zamestnancov alebo osôb v obdobnom pomere, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností.

Na dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania môže byť nevyhnutné, aby PORTOUR-CK s.r.o. poskytla zákazníkove osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Právnym základom na poskytnutie zákazníkových osobných údajov príjemcom môže byť zákazníkov súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy, oprávnený záujem PORTOUR-CK s.r.o. alebo tretej strany.

PORTOUR-CK s.r.o. je oprávnená v zmysle § 78 ods. 3) zákona o ochrane osobných údajov poskytovať alebo zverejniť zákazníkove osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo dokladu, platnosť dokladu, adresa, telefónne číslo, ak je to potrebné v súvislosti s plnením povinností v zmysle zmluvy:

 • Leteckým a autobusovým dopravcom;
 • Hotelom;
 • Obchodným partnerom v cieľových destináciách;
 • Delegátom.

Zo zákona poskytuje PORTOUR-CK s.r.o. zákazníkove osobné údaje:

 • Poisťovni, u ktorej má zákazník uzatvorené cestovné poistenie, atď.

Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Príjemcami zákazníkových osobných údajov môžu byť podľa okolností aj sprostredkovatelia: PORTOUR-CK s.r.o. využíva tretie strany na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov menom PORTOUR-CK s.r.o. a na účel a spôsobom určený PORTOUR-CK s.r.o. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje zákazníkov súhlas; PORTOUR-CK s.r.o. však zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri výbere sprostredkovateľa dbá na technické a organizačné opatrenia. Na základe oprávneného záujmu poskytuje PORTOUR-CK s.r.o. údaje zákazníkov: Dodávateľom, ktorí PORTOUR-CK s.r.o. poskytujú služby v oblasti IT; V rámci spoločného rezervačného portálu vlastníkom PORTOUR-CK s.r.o. Orgány verejnej moci a súdy: Ak to PORTOUR-CK s.r.o. legislatíva prikazuje, alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie nárokov PORTOUR-CK s.r.o. a ochranu jej práv, zákazníkove osobné údaje poskytuje PORTOUR-CK s.r.o. orgánom verejnej moci (napr. Policajnému zboru, orgánu správy daní) alebo súdu. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ: PORTOUR-CK s.r.o. odovzdáva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu do tretích krajín v rámci EÚ ako aj mimo územia EÚ (hotely, leteckí dopravcovia, delegáti), pokiaľ sa v tejto zemi uskutočňuje aspoň časť zájazdu. Poskytnutie údajov je upravené v čl. 49 ods.1 písm. b) GDPR, tzn. odovzdanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy o zájazde. PORTOUR-CK s.r.o. ďalej odovzdáva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu a na základe odôvodneného záujmu PORTOUR-CK s.r.o. do Tureckej republiky. Toto odovzdanie je bezpečné, nakoľko odovzdanie údajov je v zmysle čl. 46 ods. c) GDPR.

e) Doba spracúvania osobných údajov

Zákazníkove osobné údaje sú spracúvané elektronickými a neautomatizovanými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť.

Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená PORTOUR-CK s.r.o., ako prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi.

f) Informácie o rozsahu údajov, ktoré o zákazníkovi spracúva PORTOUR-CK s.r.o.

Počas existencie zmluvného vzťahu PORTOUR-CK s.r.o. spracúva zákazníkove údaje zvyčajne v tomto rozsahu:

 • Identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, číslo a typ dokladu, platnosť dokladu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mailová adresa).

g) Informácie o právach zákazníkov

Aké sú práva zákazníkov (prístup k osobným údajom, právo na opravu, na podanie žiadosti, právo na odpoveď) a spôsob, akým ich môžete uplatniť:

Ako dotknutá osoba má zákazník v zmysle Nariadenia voči PORTOUR-CK s.r.o.:

 • Právo prístupu k spracovávaným osobným údajom;
 • Právo na opravu;
 • Právo na výmaz;
 • Právo na obmedzenie spracúvania;
 • Právo na prenosnosť;
 • Právo namietať;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

Právo prístupu k spracovávaným osobným údajom:

Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, PORTOUR-CK s.r.o. môže buď:

 • Požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • Odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak si zákazník uplatní právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, PORTOUR-CK s.r.o. oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, informáciu o tom, že takéto práva boli uplatnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Zákazník má právo získať od PORTOUR-CK s.r.o., ako prevádzkovateľa, potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa zákazníka týkajú, a ak tomu tak je, zákazník má právo požiadať o prístup k spracovaným osobným údajom a o informáciu o spracovaní týchto údajov a má právo požiadať o poskytnutie kópie spracovaných osobných údajov.

Za tým účelom má zákazník právo na tieto informácie:

 • Účely spracúvania;
 • Kategórie dotknutých osobných údajov;
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • Ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • Existencia práva požadovať od PORTOUR-CK s.r.o., ako prevádzkovateľa, opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • Ak sa osobné údaje nezískali od zákazníka ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre zákazníka ako dotknutú osobu.

Ak sa zákazníkove osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, má právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.

Na základe zákazníkovej žiadosti mu poskytne PORTOUR-CK s.r.o. kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Právo získať kópiu osobných údajov však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Žiadosť môže zákazník podať akýmkoľvek spôsobom, aj e-mailom. Poverený pracovník PORTOUR-CK s.r.o. však má povinnosť zistiť jeho totožnosť, preto môže vyzvať žiadateľa k doloženiu totožnosti. PORTOUR-CK s.r.o. bude zákazníkov informovať o prijatých opatreniach spravidla do 30 dní. V niektorých zložitých prípadoch však môže lehotu predĺžiť. Vybavenie žiadosti je bezplatné, avšak v odôvodnených prípadoch môže PORTOUR-CK s.r.o. požadovať náhradu niektorých odôvodnených nákladov (napr. cenu prenosného disku, na ktorom je zákazníkom poskytnutý zoznam osobných údajov, ktoré PORTOUR-CK s.r.o. o zákazníkoch spracúva). Ak zákazník podá žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ zákazník nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu

Cieľom PORTOUR-CK s.r.o. je spracúvať presné a úplné osobné údaje. Ak však zákazník vie o tom, že to tak nie je, má právo na to, aby PORTOUR-CK s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa zákazníka týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má zákazník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba má zákazník tiež právo dosiahnuť u PORTOUR-CK s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa zákazníka týkajú, a PORTOUR-CK s.r.o. je povinná bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • Zákazník odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • Zákazník namieta voči automatizovanému spracúvaniu vrátane profilovania a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namieta voči spracúvaniu zákazníkových osobných údajov na účely marketingu;
 • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému PORTOUR-CK s.r.o. podlieha;
 • Osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Toto právo sa nemusí uplatniť, ak sú splnené podmienky v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť

V prípadoch, ak sa spracúvanie zákazníkových osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na súhlase alebo na zmluve, má zákazník právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol PORTOUR-CK s.r.o. v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to aj priamo, ak je to technicky možné.

Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Ak bude zákazník požadovať, aby PORTOUR-CK s.r.o. jeho údaje preniesla priamo inému prevádzkovateľovi, bude PORTOUR-CK s.r.o. od zákazníka potrebovať kontaktné údaje nového prevádzkovateľa (e-mail a telefónne číslo).

Právo namietať

Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje PORTOUR-CK s.r.o. alebo tretia strana. PORTOUR-CK s.r.o. v takýchto prípadoch vykoná posúdenie, či oprávnené záujmy PORTOUR-CK s.r.o. prevažujú nad dôvodmi, ktoré zákazník uviedol vo svojej námietke.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má zákazník právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa zákazníka týka, je v rozpore s Nariadením.

Miestne príslušným dozorným orgánom je najmä:

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR; https://dataprotection.gov.sk/uoou/

h) Informácia o spôsobe odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ zákazník udelil súhlas so spracovaním osobných údajov, tak môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. To znamená, že spracovanie osobných údajov zákazníkov do odvolania súhlasu je legálny a v súlade so zákonom.