Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch a pobytoch PORTOUR-CK s.r.o., Breznička 177

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch a pobytoch PORTOUR-CK (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty ako aj iné produkty a služby cestovného ruchu poskytované priamo PORTOUR-CK s.r.o., alebo prostredníctvom jej autorizovaného predajcu a tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej ako „Zmluva“).

1.2 Klienti súhlasia, že PORTOUR-CK s.r.o., spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo nevyhnutné na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, a osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, mobilné telefónne číslo a rodné číslo nevyhnutné na plnenie poistnej zmluvy, v súlade s par. 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Účastníci zmluvného vzťahu

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: PORTOUR-CK s.r.o., so sídlom 985 02 Breznička 177, IČO: 51645556 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 34024/S.

3. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a obstarávateľom vzniká uzavretím Zmluvy (resp. potvrdením písomnej objednávky) a riadi sa ustanoveniami § 741a a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu a jej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Platobné podmienky

Ceny zájazdov a služieb sú uvedené v cenníku PORTOUR-CK. Pri uzavretí zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu zájazdu. Klient je povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50 % z celkovej ceny zájazdu, ak nie je dohodnuté inak. Doplatok je objednávateľ povinný uhradiť bez vyzvania, najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd. Ak klient objednáva zájazd v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na zájazd, je povinný pri uzavretí Zmluvy, uhradiť jeho plnú výšku. V prípade nedodržania termínov úhrad je cestovná kancelária oprávnená od zmluvy odstúpiť, pričom klient je povinný uhradiť aj náklady vzniknuté zo stornovania podľa podmienok pre stornovanie zájazdu alebo pobytu.

5. Práva a povinnosti klienta

 • Každý cestujúci je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, zdravotných a ďalších predpisov krajiny, do ktorej cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nedodržaním týchto predpisov, znáša klient.
 • Povinnosťou klienta je zaplatiť dohodnutú cenu v termínoch podľa pokynov CK a riadiť sa cestnými pokynmi a ústnymi pokynmi zástupcu PORTOUR-CK.
 • Nahlásiť dlhotrvajúcu nemoc, alebo zvláštne onemocnenia vyžadujúce osobitnú opateru, pravidelné užívanie liekov, používanie strojčekov.
 • Dodržiavať tie zásady a obmedzenia, ktoré sa povinne dodržiavajú v mieste pobytu zájazdu (oboznámi CK a delegát).
 • Pokiaľ klient spôsobí škodu počas zájazdu, je povinný túto uhradiť ešte počas zájazdu v plnej výške zástupcovi CK alebo priamo osobe, ktorej škodu spôsobil.
 • Klient má právo na riadne a včasné poskytnutie zaplatených služieb. Pokiaľ bez zavinenia PORTOUR-CK dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.
 • Klient má právo na primeranú náhradu škody, ak cestovná kancelária zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia.
 • Klient má právo súhlasiť so zmenou zmluvy, pri zmene podstatnej podmienky zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia zmluvných pokút.

6. Práva a povinnosti CK

CK je oprávnená uskutočniť zmenu jednotlivých služieb, ak nastanú mimoriadne okolnosti zabraňujúce poskytnutiu služieb podľa vopred dohodnutých a stanovených podmienok a vyhradzuje si právo na:

 • Zrušenie alebo preloženie termínu zájazdu v prípade nedostatočného záujmu, alebo v prípadoch, ktoré nemôže PORTOUR-CK ovplyvniť.
 • Zmenu trasy, časové harmonogramy programov.
 • Zmenu ubytovania v rovnakej alebo vyššej kategórii.
 • Zmenu hodiny alebo dňa odchodu zájazdu.
 • V prípade zvýšenia všeobecných cenových úprav (cestné poplatky, dane, PHM a pod.) o viac ako 5 % v porovnaní s kurzom a cenami platnými v cenníku je PORTOUR-CK oprávnená ceny upraviť. Pokiaľ dôjde k zmene ceny o viac ako 10 % z pôvodnej ceny zájazdu, klient má právo od zmluvy odstúpiť bez účtovania stornopoplatkov.
 • CK je povinná zabezpečiť dopravu klienta do cieľového miesta pobytu spôsobom dohodnutým. Omeškanie počas dopravy spôsobené dopravnou situáciou, čakaním na hraniciach, technickými závadami na autobusoch a inými dôvodmi mimo dosahu PORTOUR-CK, nie sú dôvodom na uplatnenie odškodnenia. Ak dôjde k poruche autobusu tesne pred odchodom, alebo už počas prebiehajúcej dopravy, môže PORTOUR-CK použiť na núdzový dojazd skupiny i autobus nižšej kategórie, prípadne iný spôsob dopravy. Prvý a posledný deň zájazdov je určený k preprave. V prípade, že bude nutné ubytovať klienta v inom ubytovacom zariadení, uskutoční sa ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Ďalšie nároky voči PORTOUR-CK sú vylúčené.

7. Stornovacie poplatky

Klient je oprávnený zrušiť zájazd kedykoľvek pred nástupom na zájazd. Zrušenie zájazdu musí byť uskutočnené osobne, kedy storno potvrdí svojim podpisom alebo doporučeným listom. Pre stanovenie stornopoplatku je rozhodujúci deň doručenia písomného oznámenia o zrušení zájazdu. Stornopoplatky sa účtujú za každého prihláseného účastníka z celkovej ceny zájazdu vo výške:

 • Pri storne 60 dní a viac pred začiatkom pobytu sa účtuje manipulačný poplatok 60 €/osoba + poistné.
 • 30 % z celkovej ceny objednaných služieb vrátane všetkých poplatkov + poistné 46-59 dní pred začiatkom zájazdu.
 • 40 % z celkovej ceny objednaných služieb vrátane všetkých poplatkov + poistné 45-31 dní pred začiatkom zájazdu.
 • 50 % z celkovej ceny objednaných služieb vrátane všetkých poplatkov + poistné 30-21 dní pred začiatkom zájazdu.
 • 80 % z celkovej ceny objednaných služieb vrátane všetkých poplatkov + poistné 20-15 dní pred začiatkom zájazdu.
 • 90 % z celkovej ceny objednaných služieb vrátane všetkých poplatkov + poistné 14-9 dní pred začiatkom zájazdu.
 • 100 % z celkovej ceny objednaných služieb vrátane všetkých poplatkov + poistné 8 a menej dní pred začiatkom zájazdu.

8. Reklamácie

V prípade, že PORTOUR-CK neposkytne všetky služby týkajúce sa zájazdu v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi PORTOUR-CK a účastníkom zájazdu v rozsahu a zmluvou dohodnutej kvalite, má účastník zájazdu právo na reklamáciu. Zákazníkom uplatňovaná reklamácia sa nemôže dotýkať mimoriadnych okolností zabraňujúcih poskytnutie služieb podľa vopred dohodnutých a stanovených podmienok uvedených v čl. IV., u ktorých si CK vyhradila právo na zrušenie prípadne zmeny tak, ako je to v čl. IV. výslovne vymedzené. Právo zákazníka reklamovať sa vzťahuje výlučne na plnenie zo strany cestovnej kancelárie neposkytnuté v rozsahu a kvalite zodpovedajúce uzatvorenej zmluve a prípadne na neposkytnuté plnenie vôbec. V prípade reklamácie plnenia nad rámec uzatvorenej zmluvy sa reklamácia považuje za neodôvodnenú. Pokiaľ skutočnosť odôvodňujúca právo reklamovať nastane po začatí zájazdu, účastník zájazdu je povinný reklamáciu uplatniť ihneď u zástupcu CK. Zástupca CK po uplatnení reklamácie zo strany zákazníka sa pokúsi zjednať nápravu ihneď na mieste, aby sa účastníkovi poskytlo zmluvou dohodnuté plnenie služieb v zmluve dohodnutom rozsahu a kvalite. Pokiaľ dôjde k zabezpečeniu nápravy a účastník zájazdu bude na základe zjednanej nápravy považovať svoje nároky z titulu uplatnenej reklamácie za úplne vybavené, nemusí v tomto prípade na základe stanoviska účastníka zájazdu, že považuje reklamáciu za vybavenú, dôjsť k ďalšiemu spísaniu reklamačného protokolu. V tomto prípade na dodatočné námietky účastníka však CK prihliadať pri rozhodovaní o reklamácii nebude. Ak napriek vykonanej náprave bude účastník zájazdu na spísaní reklamačného protokolu trvať, zástupca CK v tomto prípade je povinný reklamačný protokol spísať. Reklamačný protokol musí obsahovať najmä to, kedy a aké konkrétne vady týkajúce sa zmluvného plnenia, prípadne neplnenia, na základe reklamácie uplatňuje, pričom súčasne musí byť tento reklamačný protokol zo strany účastníka zájazdu, ktorý reklamáciu podáva, podpísaný. Zástupca CK je povinný po spísaní reklamačného protokolu k reklamovaným skutočnostiam zaujať svoje stanovisko, avšak nemá právo rozhodovať o konečnom riešení reklamácie. Po spísaní reklamačného protokolu účastník zájazdu obdrží jedno vyhotovenie tohto reklamačného protokolu. Reklamačný protokol je podmienkou pre prípadné uznanie reklamácie. Na reklamácie, ktoré nebudú uplatnené ihneď po vzniku skutočnosti odôvodňujúcej právo účastníka na reklamáciu, u ktorých nedôjde k spísaniu reklamačného protokolu, PORTOUR-CK prihliadať nebude a bude tieto považovať za neodôvodnené. Po skončení zájazdu, účastník zájazdu, ktorý bude na riešení reklamácie uplatnenej počas zájazdu v reklamačnom protokole trvať, je povinný túto predložiť alebo písomne zaslať do troch mesiacov po skončení zájazdu do PORTOUR-CK a to spolu s fotokópiou reklamačného protokolu spísaného v súvislosti s reklamovanými skutočnosťami v priebehu zájazdu, ako aj stanoviskom zástupcu CK. PORTOUR-CK je povinná do 30 dní od prevzatia reklamácie túto prešetriť a výsledok oznámiť účastníkovi zájazdu písomne. Pri nedodržaní uvedeného reklamačného postupu nebude PORTOUR-CK brať reklamácie do úvahy. V prípade zakúpenia zájazdu „last minut“ nemá účastník zájazdu právo na uplatnenie reklamácie. Účastník zájazdu podpisom zmluvy s PORTOUR-CK výslovne potvrdzuje, že bol s podmienkami reklamácie zo strany CK náležite oboznámený. S týmito podmienkami súhlasí a nemá voči týmto žiadne výhrady.

9. Poistenie

V cene zájazdov nie je zahrnuté komplexné cestovné poistenie, účastníci zájazdu môžu požiadať CK o uzavretie cestovného poistenia, alebo uzavrieť individuálne.